"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


๓. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. พระอาจารย์ชยสาโรภิกฺขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

๓. พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร

๔. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารธรรมะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๕. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๖. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๗. คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย

๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และที่ปรึกษาธรรมอาสาสมัครฝ่ายวิชาการ

๙. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

๑๐. ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

๑๑. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

๑๔. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.