"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


Tipiṭaka Studies พระไตรปิฎกศึกษา ร่วมกันรักษาและสืบต่อพระธัมมวินัย เพื่อเป็นมหากุศลกู้วิกฤติประเทศไทย


นโม ตัส์ส ภควโต อรหโต สัม์มาสัม์พุท์ธัส์ส (อักษรสยาม)
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (อักษรไทย)
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa (อักษรโรมัน)
Chulachomklao of Siam Tipiṭaka 1893 : Digital Preservation Edition 2010
ที่มา: Dhamma Society - World Tipiṭaka Project
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้ . . . . Weekly Tipitaka Studies VDO
วิดิทัศน์เกร็ดประวัติศาสตร์ พระพุทธคุณแห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกและการพระราชทานไปยังนานาประเทศทั่วโลก
ช่วยสยามประเทศพ้นวิกฤต ร.ศ.๑๑๒ จากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกได้


รายการ มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ตอน “พระไตรปิฎก...แก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา” ใหม่ ล่าสุด!!!

เรียนรู้ พระไตรปิฎกศึกษา ต่อ คลิกที่นี่วิถีพุทธศึกษา
ยุทธการฟื้นคืนวิถีชีวิตชาวพุทธด้วยปัญญา

----- -----
แนะนำประจำสัปดาห์: "คนไทยใช่กบเฒ่า??" "สรณะ" และ "งานกินเกลือ"
หนังสือที่ชาวพุทธควรอ่าน เพื่อจุดเริ่มต้นหันมาเข้าใจพุทธศาสนาของตนเอง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
วิดิทัศน์แสดงเส้นทางประวัติศาสตร์พระไตรปิำฎก
บันทึกเส้นทางวิวัฒนาการการรักษาและสืบต่อพระธัมมวินัยอันเป็นพระวจนะของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยปัญญาญาณ และเทคโนโลยีธรรม ของมนุษยชาติ
" ..ธัมมวินัย จักเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้ว.. "พระไตรปิฎกปาฬิ ตัวอักษรสยาม ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช
การตีพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรสยามในรูปแบบชุดหนังสือเป็นครั้งแรกของโลก การพระราชทานไปยังนานาอารยประเทศ
สร้างมหากุศลนำพาสยามประเทศพ้นวิกฤติ ร.ศ.๑๑๒ จากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก

การเจริญรอยตาม จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช มหาธรรมทานพระไตรปิฎกอักษรสยาม สู่ พระไตรปิฎกนานาชาติอักษรโรมัน แด่นานาอารยประเทศ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ
--->
โครงการพระไตรปิฎกสากล :
จากอักษรสยาม พ.ศ. 2436 สู่อักษรโรมัน พ.ศ. 2551

โดย พันตรี สุรธัช บุนนาค
หัวหน้าคณะศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ร.ศ. 112 อักษรสยาม
ปาฬิกับสัททอักษรสากล :
คู่มือระบบการออกเสียงปาฬิในพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน
Pāḷi and the International Phonetic Alphabet

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์โปรดติดตาม วิดิทัศน์พระไตรปิฎกศึกษา ที่นี่ จะมีการอัพเดตเรื่อยๆ...ขออนุโมทนากับ
ให้คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดล็อกอินก่อนการให้คะแนน.

สุดยอด! สุดยอด! 100% [2 ลงคะแนน]
ดีมากๆ ดีมากๆ 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
ดี ดี 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
พอใช้ พอใช้ 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
ยังต้องปรับปรุง ยังต้องปรับปรุง 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.