"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


ประกวดสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรม


ประกวดสื่อสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”


เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
โครงการ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง
เครือข่ายสื่อสารความดี GMM Network
โดย กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
ร่วมกันถ่ายทำสารคดีสั้น โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ความยาวไม่เกิน ๓ นาที แล้วส่งมาเข้าร่วมในโครงการ

ผลงานที่มีคุณภาพและความโดดเด่นจะได้รับคัดเลือก
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และได้รับรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ
สื่อคุณธรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ
และนำออกเผยแพร่ทางเวบไซต์และสื่อที่เป็นกัลยาณมิตรอื่นๆ
และนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้ว ยังได้รับสิทธิคัดเลือกให้มาร่วมค่ายและงานนิทรรศการระดับชาติด้วย
ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการจัดทำและสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้จากเวบไซต์ www.moralproject.net หรือศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ทั่วประเทศ
หรือสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมเยาวชนที่สนใจโปรดส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ moralproject@gmail.com
ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
(หากส่งใบสมัครไม่ทันขอขยายเวลาได้)
หมดเขต ส่งผลงานสารคดีสั้น ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑เงื่อนไขการสมัครและจัดทำสารคดีสั้น โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๑. ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ทุกสังกัด)
๒. เลือกถ่ายทำสารคดี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑ โครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ และกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑
๓. ถ่ายทำและตัดต่อเป็นสารคดีสั้น เนื้อหา ความยาวไม่เกิน ๒ นาที ๔๕ วินาที ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างสารคดีดอกไม้บานที่สามารถดาวน์โหลดไปดูเป็นตัวอย่างได้จากเวบไซต์ www.moralproject.net หรือขอดูตัวอย่างจากแผ่นซีดีที่ส่งไปให้ที่ สพท.ทุกแห่งทั่วประเทศ
๔. ไตเติ้ลนำหัวและปิดท้ายรายการ มีความยาวไม่เกิน ๑๕ วินาที (เมื่อรวมกับเนื้อหาจะมีความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน ๓ นาที) โดยไตเติ้ลต้องมีคำว่า “โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ” และ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” และต้องมีการแสดงชื่อและสัญลักษณ์ของ ๓ องค์กรที่ร่วมจัด เป็นอย่างน้อย ส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คำขอบคุณ ให้พิจารณาความยาวตามความเหมาะสม
๕. ให้ระบุชื่อโครงงาน ชื่อกลุ่มเยาวชนที่รับผิดชอบโครงงาน และชื่อโรงเรียนที่ทำโครงงานคุณธรรมอย่างชัดเจนในส่วนของเนื้อหาสารคดี ส่วนคำขอบคุณตอนท้ายสารคดีให้ระบุชื่อกลุ่มเยาวชนและโรงเรียนที่เป็นผู้ผลิตสารคดีสั้น
๖. การถ่ายทำและตัดต่อขอให้เป็นการดำเนินการโดยเยาวชนเองเป็นหลัก ทั้งนี้อนุญาตให้ครูหรือพระอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำช่วยเหลือได้บ้าง แต่ห้ามมิให้ว่าจ้างบริษัท/องค์กรทางธุรกิจอื่นใดจัดทำแทนโดยเด็ดขาด
๗. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ถูกเลือกมาถ่ายทำสารคดีดังกล่าว ควรมุ่งเน้นโครงงานที่เยาวชนเป็นผู้มีส่วนในการคิดวางแผนและดำเนินการเองเป็นหลักมากที่สุด โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าโครงงานนั้นจะได้รับรางวัลใดจากการประกวดโครงงาน หรือไม่ก็ตาม ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลโครงงานที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ธรรมอาสาสมัครฝ่ายประสานงาน (คุณคำนวน) โทร. 085 152 5564 หรือสอบถามข้อมูลศึกษานิเทศก์-ผู้ประสานงานของแต่ละสพท.ได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(อ.เกศกัญญา อนุกูล) โทร.089 889 0750 โทรสาร 02 281 0828 และ 02 281 5216
๘. กำหนดส่งสารคดีสั้นดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยให้บันทึกผลงานที่ตัดต่อเสร็จแล้วเป็นไฟล์ลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีจำนวน ๓ ชุดแล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่
มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ (โครงการประกวดสื่อสารคดีสั้น กคพ.)
๙/๙ หมู่ ๕ ซอย ๓๓ ถ.พระราม๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ๑๐๑๕๐
๙. บนแผ่น CD ให้เขียน (๑) ชื่อโครงงานคุณธรรม, ชื่อโรงเรียนที่ทำโครงงาน และ (๒) ชื่อกลุ่มเยาวชน ชื่อโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของผู้ผลิตสารคดีสั้น ให้ชัดเจน (ไม่ควรใช้การพิมพ์บนกระดาษที่แปะทับบนแผ่น CD เพราะจะทำให้แผ่นเกิดปัญหาตอนอ่านข้อมูล)
๑๐. ผู้สมัครยินยอมมอบสิทธิในผลงานสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรมที่จัดทำขึ้นให้ กคพ. สามารถเผยแพร่ ทำซ้ำ ตัดต่อหรือปรับปรุงได้โดยไม่มีเงื่อนไข และหากผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือกระทำผิดจากเงื่อนไขและกติกาที่กำหนดขึ้น ก็ขอสละสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ จากการประกวด โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการที่ กคพ. ตั้งขึ้น เป็นที่สุด
๑๑. คอยติดตาม ข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เวบไซต์ www.moralproject.net


ประกวดสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง >>ใบสมัคร<< (doc file) คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 นาที: คลิก <Ex1> <Ex2> <Ex3> <Ex4> <Ex5> <Ex6> <Ex7-8>

สื่อสารคดีสั้น 3 รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ
- "หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม" โดย กลุ่มเยาวชนจิตอาสาหน่อหล้า ร.ร.ถ้ำปินวิทยาคม สพท.พะเยา ๑
- "เด็กดีชายแดน ตัวแทนความห่วงใย พี่น้องร่วมใจสานสายใยแห่งความพอเพียง" โดย กลุ่มดีดริฟท์ ร.ร.อรัญประเทศ สพท.สระแก้ว ๒
- "จิตอาสา ปลูกป่าชุมชน" โดย กลุ่ม EXIT CAMPUS ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพท.หนองบัวลำภู ๒

ต้องการดู ผลงานสื่อสารคดีสั้นฯ ดีเยี่ยม ดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลชมเชยทั้ง 15 ผลงาน โปรดคลิกที่นี่
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.